เบี้ยทอง ว.; ศรีชนะ ด. การพัฒนาคุณค่าทางโภชนะของรำสกัดน้ำมันเพื่อเป็นอาหารสัตว์ด้วยยีสต์จากโรงงานผลิตเบียร์. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 8, n. 6, p. 633–641, 2019. DOI: 10.14456/tjst.2019.66. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/227770. Acesso em: 28 nov. 2022.