หนูสวัสดิ์ ก.; พิชกรรม ณ.; บุญกอแก้ว พ.; พิชกรรม อ. การประเมินสภาพการขาดน้ำของไม้ประดับบางชนิดสำหรับสวนหลังคา. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 8, n. 6, p. 650–659, 2019. DOI: 10.14456/tjst.2019.68. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/227794. Acesso em: 27 nov. 2022.