หะยีลาเต๊ะ ณ.; ชคตระการ ส.; ภูมิพันธ์ พ.; ชุติมานุกูล พ. ผลของแคลเซียมซิลิเกตจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองกระบวนการทางสรีรวิทยาของข้าวเหนียวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ภายใต้สภาวะขาดน้ำ. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 9, n. 3, p. 278–289, 2020. DOI: 10.14456/tjst.2020.18. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/242167. Acesso em: 2 dec. 2022.