แผ้วบาง อ.; สินสมบูรณ์ทอง ส. การปรับความไม่สมดุลของข้อมูลด้วยการจำแนก 5 วิธี. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 9, n. 4, p. 418–435, 2020. DOI: 10.14456/tjst.2020.46. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/247485. Acesso em: 27 nov. 2022.