จิตดิลกธรรม ว. .; จิระเกียรติกุล เ.; ทีรฆฐิติ ธ. Protoplast Isolation from In Vitro Leaf of Pineapple (Ananas comosus) cv. Phulae. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 10, n. 2, 2021. DOI: 10.14456/tjst.2021.15. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/249089. Acesso em: 6 dec. 2022.