กาวิชา ป.; เหลาผา เ.; ปอนพังงา ป. .; รัตนพลแสน ล.; อาจเจริญ เทียนหอม อ.; แสงดี อ. .; วงศ์มณีโรจน์ ม.; หอมหวล ร. . Efficacy of Antagonistic Bacillus spp. Isolates on Growth Promotion of “Kluai Hin” Banana and Granular Bacillus-enriched Organic Fertilizer Production: -. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 10, n. 2, 2021. DOI: 10.14456/tjst.2021.12. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250326. Acesso em: 30 nov. 2022.