แซ่ตั๊น จ.; สอนสมนึก ส.; สินสมบูรณ์ทอง ส. ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพประเภทการเจ็บป่วยของผู้ป่วยนอก. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 9, n. 6, p. 729–740, 2021. DOI: 10.14456/tjst.2020.76. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250887. Acesso em: 2 dec. 2022.