งามสุข ธ.; นาไชย พ.; สินสมบูรณ์ทอง ส. การเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS, MINITAB, PSPP และ R สำหรับสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 9, n. 6, p. 741–751, 2021. DOI: 10.14456/tjst.2020.77. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250889. Acesso em: 3 dec. 2022.