ลิสวัสดิ์ ส.; วัชรเสถียร ว.; ตุลยนิติกุล เ. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพีนอลไลซ์ในตัวแบบการถดถอยลอจิสติกภายใต้ข้อมูลที่มีมิติสูงแบบบางเบาและตัวแปรทำนายมีความสัมพันธ์กันสูง. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 9, n. 6, p. 761–772, 2021. DOI: 10.14456/tjst.2020.79. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250891. Acesso em: 5 dec. 2022.