ไชยคราม ธ. ความเป็นเมืองจากการประเมินคุณค่าและมูลค่าที่ดินในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 9, n. 6, p. 773–786, 2021. DOI: 10.14456/tjst.2020.80. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250892. Acesso em: 7 dec. 2022.