พานทอง ช.; ไชยนอก ก.; เชิดหิรัญกร เ.; บุตรกูล ด.; อินทรศิริ เ. ผลของการยิงด้วยลำไอออนและกระบวนการทางความร้อนต่อโครงสร้างผลึกและสมบัติเชิงแสงของพลอยดิบสปิเนล. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 9, n. 6, p. 787–798, 2021. DOI: 10.14456/tjst.2020.81. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250893. Acesso em: 2 dec. 2022.