กาวิชา ป.; นาติโน ว.; พัฒนาสันต์ ว.; แสงดี อ. การพัฒนาชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ดเพื่อการควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 9, n. 6, p. 832–843, 2021. DOI: 10.14456/tjst.2020.85. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250898. Acesso em: 2 dec. 2022.