ธนานันต์ น.; ปาลวัฒน์ ณ.; บัวบาน ศ.; ศากยวงศ์ น.; ธนานันต์ ธ. การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชครามสกุล Indigofera ด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1 และชิ้นดีเอ็นเอระหว่างยีน trnH กับ psbA. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 9, n. 6, p. 844–853, 2021. DOI: 10.14456/tjst.2020.86. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250923. Acesso em: 5 dec. 2022.