สติปัฏฐาน อ.; ปิยพิทยานันต์ ช.; เจริญรัตน์ เ.; สุขุมศิริชาติ ว. การพัฒนาอาหารสำหรับเพาะเลี้ยง Escherichia coli DH5 ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพให้ได้เซลล์ที่มีความหนาแน่นสูง. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 9, n. 6, p. 864–875, 2021. DOI: 10.14456/tjst.2020.88. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/250957. Acesso em: 7 dec. 2022.