แก้วหาวงษ์ น. การพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบ SARIMA และตัวแบบการถดถอยที่มีความคลาดเคลื่อนเป็นตัวแบบ ARMA. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 4, n. 1, p. 24–36, 2015. DOI: 10.14456/tjst.2015.7. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/31066. Acesso em: 9 feb. 2023.