เตชะศีลพิทักษ์ ธ.; วงศ์ชาวจันท์ เ.; สาตรา อ.; จันจุฬา ณ. การชักนำให้เกิดเตตราพลอยด์ในแววมยุราลูกผสมและการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานวิทยา. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 5, n. 1, p. 56–66, 2016. DOI: 10.14456/tjst.2016.3. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/56893. Acesso em: 31 jan. 2023.