คลิ้งทอง ป.; ศรีพิจิตต์ ป.; เกิดผล ร.; ศรีวงศ์ชัย ธ. การถ่ายทอดลักษณะความยาวของเมล็ดในการผสมข้ามระหว่างข้าวอินดิกากับข้าวจาปอนิกา. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 5, n. 2, p. 144–149, 2016. DOI: 10.14456/tjst.2016.14. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/64399. Acesso em: 31 jan. 2023.