ธนานันต์ ธ.; พันธ์รูปท้าว จ.; ธนานันต์ น. การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย หมู่ไนโกรเฮอร์ซูเธ และลูกผสมด้วยไอเอสเอสอาร์. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 5, n. 2, p. 181–189, 2016. DOI: 10.14456/tjst.2016.18. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/64403. Acesso em: 9 feb. 2023.