อินทะวง ไ.; ชนะไพฑูรย์ น. พ. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินธาตุอาหารพืชในดินสำหรับการปลูกข้าว กรณีศึกษา : อำเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต สปป ลาว. Thai Journal of Science and Technology, Pathumthani, Thailand, v. 5, n. 3, p. 213–226, 2016. DOI: 10.14456/tjst.2016.21. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/65711. Acesso em: 9 feb. 2023.