สิงห์ศิลารักษ์ ทัศนีย์, ธนานันต์ ธีระชัย, and ธนานันต์ นฤมล. 2017. “การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกทุเรียนด้วยเครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี”. Thai Journal of Science and Technology 7 (1). Pathumthani, Thailand:89-98. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.16.