สิงห์ศิลารักษ์ ทัศนีย์, ธนานันต์ ธีระชัย, and ธนานันต์ นฤมล. 2017. “การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกทุเรียนด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน RpoC1”. Thai Journal of Science and Technology 7 (2). Pathumthani, Thailand:191-201. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.14.