ล้านไชย มยุรา, เตชะศีลพิทักษ์ ธัญญะ, ทองศรี วีระณีย์, พิริยะภัทรกิจ อนันต์, and จันจุฬา ณัฐพงค์. 2018. “การผสมเกสรที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง”. Thai Journal of Science and Technology 7 (3). Pathumthani, Thailand:261-71. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.17.