อินทรัตน์ ธนิสร, and ไวภาษา ชัยโชค. 2018. “การทดลองประมาณค่ามวลชีวภาพเหนือพื้นดินของต้นแสมทะเลเบื้องต้นด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน”. Thai Journal of Science and Technology 7 (3). Pathumthani, Thailand:307-18. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.8.