คบพิมาย ยุพเยาว์, สกูลสิงหาโรจน์ ช่อทิพา, แสงทอง วราภรณ์, and จีนะเจริญ ศรัณย์. 2018. “การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อใช้ตรวจสอบสนิปส์ของยีน SSIIa ที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิแป้งสุกในข้าวไทย”. Thai Journal of Science and Technology 7 (3). Pathumthani, Thailand:282-92. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.19.