เกตตะพันธุ์ สรธรรม, อนันต์ กฤติเดช, อธินุวัฒน์ ดุสิต, and เมตปราณี ลักษมี. 2018. “ผลของการใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส) ในชุมชนเกษตรอินทรีย์”. Thai Journal of Science and Technology 7 (4). Pathumthani, Thailand:333-54. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.32.