คำโมนะ กนกภรณ์, พงษ์เจริญกิต แสงทอง, แสงทอง วราภรณ์, and สกูลสิงหาโรจน์ ช่อทิพา. 2018. “การเพิ่มการแสดงออกและการถ่ายทอดยีน OsDFR ที่เกี่ยวข้องในวิถีการสังเคราะห์แอนโทไซยานินและโปรแอนโทไซยานิดินในข้าวดัดแปลงพันธุกรรม”. Thai Journal of Science and Technology 7 (4). Pathumthani, Thailand:371-81. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.34.