พวงจิก ธัญพิสิษฐ์, and หาระโคตร พรชัย. 2018. “การสำรวจ รวบรวม และลักษณะเฉพาะของไผ่ธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย”. Thai Journal of Science and Technology 7 (4). Pathumthani, Thailand:382-92. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.35.