วงศ์ประเสริฐ สมเกียรติ, and เชื้อบุญ วิลาวรรณ์. 2018. “ทัศนคติต่อสินค้าอาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”. Thai Journal of Science and Technology 7 (4). Pathumthani, Thailand:399-407. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.37.