จันทร์แจ่ม นุชจรินทร์, ตังคณานุรักษ์ นิพนธ์, ตังคณานุรักษ์ คณิตา, อัมพรายน์ กนกอร, and พิริยะภัทรกิจ อนันต์. 2018. “การศึกษาผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพน้ำผิวดินของการปลูกกาแฟอาราบิก้าภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่”. Thai Journal of Science and Technology 7 (4). Pathumthani, Thailand:408-17. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.38.