แวนบอเซอร์ บุญรักษ์, and ทรัพย์สมบูรณ์ กำพล. 2018. “การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ทิ้งงานก่อสร้างของส่วนราชการตามเอกสารของกรมบัญชีกลาง”. Thai Journal of Science and Technology 7 (4). Pathumthani, Thailand:427-41. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.40.