ภูมิพันธ์ พักตร์เพ็ญ. 2013. “บทบาทของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อพืช ดิน และสิ่งแวดล้อม”. Thai Journal of Science and Technology 2 (2). Pathumthani, Thailand:91-101. https://doi.org/10.14456/tjst.2013.16.