วรรณประเสริฐ พนมพร, อธินุวัฒน์ ดุสิต, and ผลประไพ ชนัญ. 2013. “ผลของการใช้ปอเทืองร่วมกับปุ๋ยคอกในการผลิตผักคะน้าอินทรีย์”. Thai Journal of Science and Technology 2 (2). Pathumthani, Thailand:115-24. https://doi.org/10.14456/tjst.2013.18.