โสตถิวิไลพงศ์ จิตติมา, and อธินุวัฒน์ ดุสิต. 2018. “การพัฒนาชีวภัณฑ์อารักขาพืชอนุภาคนาโนจากการกักเก็บสารสกัดใบพลูในนาโนไคโตซานเพื่อควบคุมโรคเน่าเละของผักกาดขาวปลี”. Thai Journal of Science and Technology 7 (5). Pathumthani, Thailand:516-33. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.47.