ศรีมงคลลักษณ์ อุบลวรรณา, ภู่ภิญโญกุล มาริษา, and ตั้งตระกูล พัชรี. 2018. “ผลของค่าความเป็นกรด-ด่างและอัตราส่วนระหว่างของแข็งต่อสารละลายกรดซิตริกที่ใช้สกัดต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของเพคตินจากเปลือกส้มโอ”. Thai Journal of Science and Technology 7 (5). Pathumthani, Thailand:544-52. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.49.