ดำริห์อนันต์ จิรวัฒน์, and ปานรังศรี ธนิถา. 2018. “การจัดการทรัพยากรเพื่อลดเวลาในงานเทคอนกรีตด้วยวิธีการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ในระบบคอสมอส”. Thai Journal of Science and Technology 7 (5). Pathumthani, Thailand:553-66. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.50.