กบค้างพลู แสงสุดา, ชุมภูคำ เจนจิรา, and ฉัตรบรรยงค์ รัฐพล. 2018. “ผลของแคลเซียมออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตของต้นสับปะรดพันธุ์ภูเก็ต”. Thai Journal of Science and Technology 7 (6). Pathumthani, Thailand:592-99. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.57.