อินทนนท์ อำพรรณ, เตชีศีลพิทักษ์ ธัญญะ, จาละ อัญชลี, จันจุฬา ณัฐพงค์, and บาลลา นุชรัฐ. 2018. “ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานของต้นแววมยุราพันธุ์พื้นเมือง”. Thai Journal of Science and Technology 7 (6). Pathumthani, Thailand:596-604. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.58.