มณีธร เพชรี, โรจน์พิบูลสถิตย์ ปนัดดา, วิไลชนม์ รัฐกร, and กังสดาลอำไพ ศศิชัย. 2018. “เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร รูปร่างทรงกลม ซึ่งมีชีวิต แต่ไม่เจริญเติบโต ยังคงสร้างกลูตามิลทรานส์เพปทิเดสที่เป็นปัจจัยก่อความรุนแรงโรค”. Thai Journal of Science and Technology 7 (6). Pathumthani, Thailand:614-21. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.60.