วัฒนเดชเสรี เวธนี, ชคตระการ สมชาย, ภูมิพันธ์ พักตร์เพ็ญ, and ชุติมานุกูล พฤกษ์. 2019. “ผลของซิลิกอนจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ภายใต้ระดับการให้น้ำที่แตกต่างกัน”. Thai Journal of Science and Technology 8 (1). Pathumthani, Thailand:31-42. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.4.