ขณะรัตน์ อารีรัตน์, ตังคณานุรักษ์ คณิตา, ตั้งกุลบริบูรณ์ รจนา, and พิริยะภัทรกิจ อนันต์. 2019. “ผลของน้ำหมักชีวภาพจากของเหลือทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมปลาป่นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมห่อและดาวเรือง”. Thai Journal of Science and Technology 8 (1). Pathumthani, Thailand:43-53. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.5.