พรเจริญ อัจฉราวลัย, บดีรัฐ นริสา เก่งตรง, ฤกษ์งาม ถวัลย์, and ชูเมียน สิรินารถ. 2019. “การประเมินภาวะสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะเหล็กของผู้ประกอบอาชีพทำมีด”. Thai Journal of Science and Technology 8 (1). Pathumthani, Thailand:85-92. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.9.