แก้วนาบอน กาพย์แก้ว, เตชะศีลพิทักษ์ ธัญญะ, จารุวัฒนพันธ์ ทัศไนย, จันจุฬา ณัฐพงค์, and บาลลา นุชรัฐ. 2019. “การชักนำให้เกิดแคลลัสจากชิ้นส่วนต่าง ๆ ของต้นลินเดอร์เนียในสภาพปลอดเชื้อ”. Thai Journal of Science and Technology 8 (2). Pathumthani, Thailand:138-45. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.23.