ศรีธเรศ นิภารัตน์, เทพรักษา ประภาศรี, and โควะวินทวีวัฒน์ สุวรรณา. 2019. “ผลของการใช้สารเสริมชีวภาพ (DS-1) ในอาหารไก่เนื้อต่อเปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วนตัดแต่งและคุณภาพเนื้อ”. Thai Journal of Science and Technology 8 (2). Pathumthani, Thailand:156-66. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.25.