บุนนาค สิริณ, พวงจิก ธัญพิสิษฐ์, and บุญยืน สุภกร. 2019. “คุณภาพด้านพลังงานของไม้ไผ่กิมซุ่ง (Bambusa Beecheyana) ที่อายุการเติบโตต่างกัน”. Thai Journal of Science and Technology 8 (3). Pathumthani, Thailand:250-57. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.34.