อินทนนท์ เกวลิน, and พวงจิก ธัญพิสิษฐ์. 2019. “น้ำหมักชีวภาพกระตุ้นการเจริญและเพิ่มความต้านทานโรคในกล้วยหอมทอง”. Thai Journal of Science and Technology 8 (4). Pathumthani, Thailand:345-54. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.42.