งามล้วน ศรัณภิรมย์, ชคตระการ สมชาย, and ชุติมานุกูล พฤกษ์. 2019. “ผลของซิลิกอนจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และการเคลื่อนย้ายซิลิกอนของถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8”. Thai Journal of Science and Technology 8 (4). Pathumthani, Thailand:377-85. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.45.