มณีโชติ สวรรค์, and อธินุวัฒน์ ดุสิต. 2019. “การใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมสู่เกษตรอินทรีย์ยุค 3.0 และเพิ่มรายได้ของเกษตรกรรายย่อย”. Thai Journal of Science and Technology 8 (5). Pathumthani, Thailand:468-78. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.53.