เอกศิริพงษ์ พรชัย, and จิรขจรกุล สุเพชร. 2014. “การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่”. Thai Journal of Science and Technology 3 (3). Pathumthani, Thailand:148-59. https://doi.org/10.14456/tjst.2014.9.