ศรีรัตนโชติ เกศินี, พันพิพัฒน์ วรวรรณ, ชัยจันทร์ มนัส, and หนิสอ หมุดตอเล็บ. 2019. “ผลของชนิดของอิมัลซิไฟเออร์ต่อคุณลักษณะทางกายภาพของเบต้าแคโรทีนนาโนอิมัลชัน”. Thai Journal of Science and Technology 8 (6). Pathumthani, Thailand:620-32. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.65.