เบี้ยทอง วนิดา, and ศรีชนะ ดรุณี. 2019. “การพัฒนาคุณค่าทางโภชนะของรำสกัดน้ำมันเพื่อเป็นอาหารสัตว์ด้วยยีสต์จากโรงงานผลิตเบียร์”. Thai Journal of Science and Technology 8 (6). Pathumthani, Thailand:633-41. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.66.